Resultaat van de rekening van baten en lasten (0.11)

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Onderdeel: Overige lasten en baten

Wat valt onder dit taakveld

Dit taakveld is het saldo van de rekening van baten en lasten van alle andere taakvelden, inclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves op die taakvelden.

Het geeft de begrotingsruimte voor Bronckhorst wat nog beschikbaar is voor nieuwe beleidsvoorstellen (bij een overschot) of een begrotingstekort.

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

9.423.538

359.004

29.203.610

-28.844.606

N

31.548.200

33.165.904

27.410.470

Totaal baten (8)

-

-

26.247.988

26.247.988

V

26.753.577

26.831.030

27.167.562

Saldo

-9.423.538

-359.004

-2.955.622

-2.596.618

N

-4.794.623

-6.334.874

-242.908

Wat is er veranderd?

Dit is het resultaat van alle taakvelden. Voor deze beleidsarme programmabegroting 2023-2026 verwachten we een resultaat van circa € 2,9 miljoen. Bij de behandeling van het programmaplan 2023-2026 zal een claim worden gelegd op (een deel van) dit resultaat.