Mutaties reserves (0.10)

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Onderdeel: Overige lasten en baten

Wat valt onder dit taakveld

Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geboekt die verband houden met de taakvelden 0. tot en met 8. (met uitzondering van taakveld 0.11).

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

459.300

1.000.000

-

1.000.000

V

-

-

-

Totaal baten (8)

7.611.538

5.787.774

821.583

-4.966.191

N

1.034.907

974.059

584.666

Saldo

7.152.238

4.787.774

821.583

-3.966.191

N

1.034.907

974.059

584.666

Wat is er veranderd?

In de programmabegroting 2023-2026 staat onder 3-1 overzicht van baten en lasten vermeld

welke mutaties we op de reserves doen. De mutaties van 2022 hebben voor een groot deel betrekking op de doorgeschoven projecten van 2021 naar 2022. Dit loopt via de reserve.