Wonen en bouwen (8.3)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2A Passend wonen

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening:

  • (leges) omgevingsvergunning;
  • bouwtoezicht;
  • basisregistratie adressen en gebouwen (BAG);
  • woningbouw en woningverbetering, renovatie;
  • woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning;
  • stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen.

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

1.687.976

2.982.666

1.907.516

1.075.150

V

1.207.116

1.207.116

1.207.116

Totaal baten (8)

1.183.249

3.837.257

2.904.825

-932.432

N

1.289.825

1.289.825

1.289.825

Saldo

-504.727

854.591

997.309

142.718

V

82.709

82.709

82.709

Wat is er veranderd?

We startten in 2021 met procedures voor het afstoten van zeven vrijgekomen maatschappelijk

vastgoedobjecten. We zorgen ervoor dat deze gebouwen of percelen opnieuw gebruikt

worden. Deze financiële afwikkeling vindt vooral in 2022 plaats. In 2022 wordt er meer verkocht (€ 482.000 N), een deel van de verkopen loopt in 2023 door.