Verkeer en vervoer (2.1)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur:

  • verkeersbeleid;
  • verkeersmaatregelen: verkeersborden, verkeersregelinstallaties, bewegwijzering en straatmeubilair tbv. verkeersregulering;
  • beïnvloeden van het verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid;
  • aanleg, reconstructie en onderhoud van de verharde openbare ruimte: wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden en overige verhardingen;
  • civieltechnische kunstwerken: inspectie, beheer en onderhoud bruggen, tunnels, spoorwegovergangen en dergelijke, waaronder begrepen infrastructuur ten behoeve van luchthavens;
  • verlichting wegen: aanleg, beheer en onderhoud;
  • gladheidbestrijding: sneeuwruimen en strooien;
  • straatreiniging: schoonmaken en (toezien op) schoonhouden van de openbare ruimte van veeg- en zwerfafval;
  • reguleren van de openbare ruimte: vergunningen voor inritten, aanleg kabels, verhuren standplaatsen (grond, benzinestations);
  • verwijderen verkeersobstakels en vergunningen voor het tijdelijke plaatsen van voorwerpen op de openbare weg.

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

5.314.218

6.334.224

6.170.100

164.124

V

6.292.986

6.302.171

6.272.561

Totaal baten (8)

259.379

125.575

129.343

3.767

V

129.343

129.343

129.343

Saldo

-5.054.839

-6.208.649

-6.040.757

167.892

V

-6.163.644

-6.172.828

-6.143.218

Wat is er veranderd?

In 2022 een éénmalige extra bijdrage van (€ 100.000 V) voor verkeersaanpassingen Hummeloseweg. In 2022 was het laatste jaar met het extra budget voor achterstallig onderhoud bomen (€ 185.000 V). De indexering valt in 2023 hoger uit door stijgende bouwkosten, materialen en energiekosten (€ 98.000 N).

.