Riolering (7.2)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding:

  • opvang en verwerking van afval- en hemelwater;
  • inzameling en transport huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater;
  • voorkomen van grondwaterproblemen, onder meer door afvoer van overtollig grondwater;
  • rioolwaterzuivering;
  • bestrijding verontreiniging oppervlaktewater;
  • baten rioolheffing via categorieën 2.2.1 (voor niet-woningen) en 2.2.2 (voor woningen);
  • kosten van de heffing en invordering van de rioolheffing.

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

3.888.866

3.743.351

3.495.738

247.614

V

3.509.581

3.512.897

3.515.606

Totaal baten (8)

4.790.754

4.360.000

4.496.000

136.000

V

4.496.000

4.496.000

4.496.000

Saldo

901.888

616.649

1.000.262

383.614

V

986.419

983.103

980.394

Wat is er veranderd?

De dotatie aan de voorziening valt lager uit (€ 102.000 V), daarnaast zien we ook lagere kapitaalslasten (€ 196.000 V), oorzaak hiervan is dan we versnel afschrijven op onze vervangingsinvesteringen, hierdoor dalen onze kapitaalslasten sterk. Vooruitlopend op onze later vast te stellen watertakenplan 2023-2053 houden we rekening met een inflatie van 3% (€ 136.000 V), het overige heeft betrekking het toepassen van indexes (€ 51.000 N).