Ruimtelijke ordening (8.1)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren taken op grond van de wet Ruimtelijke Ordening:

  • voorbereiden van vaststellen structuurplannen en -visies;
  • BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie);
  • CAI, breedband en glasvezel aanleg;
  • voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen;
  • faciliterend grondbeleid (passief grondbeleid). De gemeente zelf voert geen actief grondbeleid, zij laat dit over aan private ontwikkelaars. Kosten die de gemeente maakt in het kader van dit faciliterend grondbeleid, (moeten) worden verhaald op de private ontwikkelaars. Het betreft hier kosten ten behoeve van ondermeer: opstellen van bestemmingsplan, voorzieningen in de openbare ruimte en het aanleggen nutsvoorzieningen. Wanneer dergelijke kosten worden gemaakt in het kader van faciliterend grondbeleid, worden deze kosten geboekt op 8.1 en via een tegenboeking naar de balans gemuteerd (zie de notitie Faciliterend grondbeleid van de Commissie BBV);
  • voorbereiding op Omgevingswet, bijvoorbeeld (kapitaal-) lasten Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

1.920.269

2.026.884

1.865.578

161.307

V

1.865.448

1.865.318

1.865.188

Totaal baten (8)

201.481

109.565

112.852

3.287

V

112.852

112.852

112.852

Saldo

-1.718.788

-1.917.319

-1.752.725

164.594

V

-1.752.595

-1.752.465

-1.752.335

Wat is er veranderd?

Binnen dit taakveld is er in 2022 extra ingezet (via uitbesteding: totaal € 196.000 V) Het overige heeft betrekking op kleine wijzigingen (€ 10.000 V).