Sportbeleid en activering (5.1)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele en amateursport:

  • stimuleren van (amateur en professionele) topsport;
  • ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening;
  • ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden;
  • sport in de buurt en combinatiefuncties.

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

1.364.074

2.080.285

779.717

1.300.568

V

779.717

779.717

417.217

Totaal baten (8)

278.050

-

-

-

-

-

-

-

Saldo

-1.086.023

-2.080.285

-779.717

1.300.568

V

-779.717

-779.717

-417.217

Wat is er veranderd?

Vanuit de investeringsagenda Sport wordt in 2022 éénmalig € 1,7 miljoen beschikbaar gesteld voor de financiële ondersteuning van actuele vraagstukken met betrekking tot nieuwe initiatieven en bestaande sportaccommodaties. Voor 2023 houden we rekening met een lager bedrag van € 0,4 miljoen. Dit verklaard het voordeel van € 1,3 miljoen.