Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds (0.7)

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Onderdeel: Algemene uitkering

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren de uitkeringen uit het gemeentefonds:

  • algemene uitkering;
  • integratie-uitkeringen;
  • decentralisatie-uitkeringen;
  • artikel 12-uitkering.

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal baten (8)

58.052.442

57.533.588

62.329.758

4.796.170

V

63.341.250

64.590.263

59.246.194

Saldo

58.052.442

57.533.588

62.329.758

4.796.170

V

63.341.250

64.590.263

59.246.194

Wat is er veranderd?

Volgens de recente mei circulaire ontvangen we flink meer rijksmiddelen over 2023 (€ 4.796.000 V)