Maatwerk dienstverlening 18+ (6.71)

Programma: 1 Zorg en ondersteuning

Deelprogramma: 1B Toegang en individuele voorzieningen

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch) die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking:
● individuele begeleiding;
● huishoudelijke verzorging;
● respijtzorg ten behoeve van mantelzorgers;
● individueel vervoer;
● financiële tegemoetkoming voor personen met een fysieke beperking, een psychische of
psychosociale beperking van daarmee verband houdende extra kosten;
● schuldhulpverlening;
● PGB WMO;
● eigen bijdragen.

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

8.758.160

9.640.591

9.892.823

-252.231

N

9.891.339

9.896.007

9.900.007

Totaal baten (8)

456.295

410.219

392.512

-17.707

N

358.012

592.578

594.535

Saldo

-8.301.865

-9.230.372

-9.500.310

-269.938

N

-9.533.327

-9.303.429

-9.305.472

Wat is er veranderd?

In 2023 is de vergoeding bij hulp bij huishouding hoger (€ 110.000 N). De kosten voor vervoersvoorzieningen vallen hoger uit (€ 62.000 N), door de verminderde subsidie van de provincie en de gestegen prijzen. De begeleidingskosten voor zorg in natura WMO zijn toegenomen (€ 45.000). Het overige heeft betrekking op indexes (€ 48.000 N).