Geëscaleerde zorg 18- (6.82)

Programma: 1 Zorg en ondersteuning

Deelprogramma: 1B Toegang en individuele voorzieningen

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven:
● kinderbeschermingsmaatregelen, aanpak kindermishandeling;
● jeugdreclassering;
● opvang (18-);
● vrouwenopvang/huiselijk geweld (Veilig Thuis) (18-);
● beschermd wonen (18-);
● programma's rond verslaving (18-);
● PGB jeugd;
● individuele maatwerkdienstverlening voor jeugdigen 18- in opvangvoorziening;
● zorg die wordt verleend in het kader van de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang;
● ouderbijdragen.

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

988.162

1.044.814

1.048.231

-3.417

N

1.048.231

1.048.231

1.048.231

Totaal baten (8)

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo

-988.162

-1.044.814

-1.048.231

-3.417

N

-1.048.231

-1.048.231

-1.048.231

Wat is er veranderd?

geen toelichting