Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) (6.81b)

Programma: 1 Zorg en ondersteuning

Deelprogramma: 1B Toegang en individuele voorzieningen

Wat valt onder dit taakveld

De volgende iWMO-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:

  • Opvang;
  • Spoedopvang;
  • Overige beschermd wonen en opvang.
  • vrouwenopvang;
  • maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving;
  • dagbesteding voor mensen die in maatschappelijke opvang verblijven;
  • zorg die wordt verleend in het kader van de Wet verplichte GGZ en de Wet zorg en dwang.

Wat is er veranderd?

Dit taakveld is in 2023 ingrijpend veranderd ten opzichte van het model 2022. De aanpassingen volgen een verfijning van de taakvelden van het sociaal domein met daarbij enkele verschuivingen van taken binnen die taakvelden. Een vergelijk t.o.v. vorig jaar kunnen we nu nog niet maken en is daardoor dit jaar niet mogelijk.