Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) (8.2)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2A Passend wonen

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie:

  • grondverwerving, bouw- en woonrijp maken;
  • bovenwijkse voorzieningen ten behoeve van de bouwgrondcomplexen;
  • verkoop van bouwrijpe gronden;
  • in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven.

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

588.615

4.312.511

212.769

4.099.742

V

93.754

93.754

93.754

Totaal baten (8)

1.090.858

4.908.416

183.231

-4.725.186

N

7.158

7.158

7.158

Saldo

502.243

595.905

-29.538

-625.444

N

-86.596

-86.596

-86.596

Wat is er veranderd?

In 2022 hebben wij meer opbrengsten door de winstneming op de verkochte kavels voor jongerenhuisvesting (€ 138.000 N) en Vinkenkamp Zelhem. (€ 484.000 N).