Samenkracht en burgerparticipatie (6.1)

Programma: 1 Zorg en ondersteuning

Deelprogramma: 1A Vitale inwoners en samenleving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie:

 • ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg;
 • sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw;
 • preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ);
 • buurt- en clubhuizen;
 • LHBT-beleid;
 • collectief aanvullend vervoer;
 • toegankelijkheid voorzieningen (inclusie);
 • kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuteropvang;
 • lasten aanvraag en verstrekking kinderopvangtoeslag Sociaal Medische Indicatie;
 • activiteiten volgend uit de Wet Inburgering;
 • noodopvang vluchtelingen;
 • vreemdelingen.

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

1.864.616

1.968.685

2.043.014

-74.329

N

2.043.005

2.043.148

2.043.124

Totaal baten (8)

42.277

6.000

6.180

180

V

6.180

6.180

6.180

Saldo

-1.822.338

-1.962.685

-2.036.834

-74.149

N

-2.036.825

-2.036.968

-2.036.944

Wat is er veranderd?

We zetten in 2023 meer middelen in preventie jeugd (€ 78.000 N) voor het vervolg van de pilot POH/SOH. In 2022 huurden we extern in als gevolg van moeilijk vervulbare vacatures en om pieken op te vangen (€ 43.000 V). Het overige deel (€ 27.000 N) heeft betrekking op de indexering.