Inkomensregelingen (6.3)

Programma: 1 Zorg en ondersteuning

Deelprogramma: 1B Toegang en individuele voorzieningen

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen:

  • inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet;
  • geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening;
  • IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers);
  • IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen);
  • kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004);
  • kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004;
  • sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima;
  • gemeentelijk armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen, korting op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval van handicap of chronische ziekte, etc.

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

7.015.947

6.294.039

6.247.489

46.550

V

6.266.079

6.237.836

6.237.836

Totaal baten (8)

6.269.537

5.485.296

5.397.972

-87.324

N

5.397.972

5.397.972

5.397.972

Saldo

-746.410

-808.744

-849.517

-40.774

N

-868.107

-839.864

-839.864

Wat is er veranderd?

geen toelichting.