Cultureel erfgoed (5.5)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed:

  • historische gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten en overige objecten met historische waarde in de publieke ruimte;
  • subsidie, beheer, onderhoud, toezicht en handhaven van cultureel erfgoed;
  • het (digitaal) zichtbaar maken van cultuurhistorische waarden.

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

478.721

612.922

431.834

181.088

V

431.834

431.834

431.834

Totaal baten (8)

36.879

-

-

-

-

-

-

-

Saldo

-441.842

-612.922

-431.834

181.088

V

-431.834

-431.834

-431.834

Wat is er veranderd?

In 2022 is de eenmalige bijdrage van € 200.000 voor het voormalig station te Vorden begroot (voordeel € 200.000). In 2023 hebben we te maken met een hogere bijdrage voor de ECAL (€ 15.000 N), het overige heeft betrekking op de indexes (€ 3.000 N).