Geëscaleerde zorg 18+ (6.81)

Programma: 1 Zorg en ondersteuning

Deelprogramma: 1B Toegang en individuele voorzieningen

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermdwonenvoorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven:
● vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld (Veilig thuis);
● beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen;
● inloopfunctie GGZ;
● maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder
verslaving;
● WMO maatwerkdienstverlening en - maatwerkvoorzieningen bij opvang;
● zorg die wordt verleend in het kader van de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang.

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

143.385

505.267

115.724

389.543

V

115.724

115.724

115.724

Totaal baten (8)

1.061.166

-

-

-

-

-

-

-

Saldo

917.781

-505.267

-115.724

389.543

V

-115.724

-115.724

-115.724

Wat is er veranderd?

We hebben in 2022 een budget voor beschermd wonen geraamd (€ 400.000 V). het overige heeft betrekking op kleine wijzigingen (€ 11.000 N)