Gesloten plaatsing (6.74c)

Programma: 1 Zorg en ondersteuning

Deelprogramma: 1B Toegang en individuele voorzieningen

Wat valt onder dit taakveld

Jeugdhulp waarbij de jongere verblijft bij een jeugdhulpaanbieder op basis van een machtiging gesloten jeugdzorg of een machtiging BOPZ (Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen, tot en met 2019), of machtiging Wvggz (Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg, met ingang van 2020). PGB-gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen. De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:

  • Jeugdhulp met verblijf (inclusief behandeling) voor zover het gaat om code 13 uit het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd: gesloten plaatsing.
  • Jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp).

Wat is er veranderd?

Dit taakveld is in 2023 ingrijpend veranderd ten opzichte van het model 2022. De aanpassingen volgen een verfijning van de taakvelden van het sociaal domein met daarbij enkele verschuivingen van taken binnen die taakvelden. Een vergelijk t.o.v. vorig jaar kunnen we nu nog niet maken en is daardoor dit jaar niet mogelijk.