Arbeidsparticipatie (6.5)

Programma: 1 Zorg en ondersteuning

Deelprogramma: 1B Toegang en individuele voorzieningen

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen:

  • re-integratie-instrumenten, waaronder Work First, proefplaatsing, participatieplaatsen, vrijwilligerswerk/ sociale activering, detacheringsbanen, scholing, duale trajecten;
  • Erkenning van Verworven Competenties (EVC), ondersteuning bij starten van een eigen bedrijf, bepaalde vormen van tijdelijke loonkostensubsidie (voor zover ingezet als re-integratie-instrument);
  • stimuleringsmaatregelen, waaronder Inkomensvrijlating, stimuleringspremies, vrijlating onkosten vergoeding vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen, No-riskpolis;
  • voorzieningen, waaronder Jobcoach, begeleiding Werkvoorzieningen zoals: werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen, doventolk, brailleregels, aangepaste rolstoel etc.;
  • loonwaardebepaling;
  • inburgering (WI) cursus Nederlands;
  • voorzieningen ter voorbereiding van een zelfstandig bestaan als startend ondernemer en ter begeleiding van startende ondernemers uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Wat mag het kosten?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil 2023/2022

V / N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal lasten (4)

1.424.742

1.605.018

1.538.517

66.502

V

1.533.075

1.528.165

1.528.286

Totaal baten (8)

59.708

-

-

-

-

-

-

-

Saldo

-1.365.034

-1.605.018

-1.538.517

66.502

V

-1.533.075

-1.528.165

-1.528.286

Wat is er veranderd?

De ingangsdatum van de nieuwe Wet Inburgering is opgeschoven naar 1-1-2022, waardoor we in 2022 hogere lasten verwachten (€ 139.000 V). In 2023 verwachten we hogere lasten (€ 56.000 N) in het kader van het reintegreren. De overige wijzigingen zijn beperkt van omvang (€ 15.000 N).